Son Haberler
 1. Metecan Birsen İki Yıl Daha Pınar Karşıyaka’da
 2. Pınar Karşıyakamız 2020-2021 Sezonunda FIBA Champions League’de Mücadele Edecek
 3. Başkanımız Turgay Büyükkarcı’dan FIBA Europe Cup’ta Sezonun İptaline İlişkin Açıklamalar
 4. Nusret Yıldırım ve Yunus Sonsırma, İki Yıl Daha Pınar Karşıyaka’da
 5. Selim Çınar: “FIBA Europe Cup Final Four’u Düzenleme Konusunda İsteğimiz ve Gücümüz Var”

KSK Aydınlatma Metni

Karşıyaka Spor Kulübü Derneği (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda imkanlarımız ölçüsündeki en azami gayret ve önemi göstermekteyiz. Sahip olduğumuz vizyon ve misyon doğrultusunda ve Kişisel Verilerin Korunması mevzusunda dikkatle geliştirmiş olduğumuz bilinç ile, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil, Şirketimiz ile iletişim ve/veya herhangi bir bağlantı içerisinde olan tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) doğrultusunda elde edilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi hususları tarafımızca garanti edilmektedir. Veri Sorumlusu sıfatımızdan ileri gelen tüm bu sorumluluklarımız, Kanun’un 10. maddesi uyarınca tarafınızla aşağıda paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; Karşıyaka Spor Kulübü Derneği tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği, Karşıyaka Spor Kulübü Derneği ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Karşıyaka Spor Kulübü Derneği ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve Karşıyaka Spor Kulübü Derneği’nin müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla iş ortaklarımıza, sponsorlarımıza, tedarikçilerimize, ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere topluluk şirketlerine/kuruluşlarına, kulüp yetkililerine, gerçek veya tüzel kişi hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtmiş olduğumuz bu amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ve faaliyetimiz kapsamında ilgili ve gerekli olduğu sürece çeşitli üçüncü kişiler, grup şirketleri ve kamu tüzel kişileri başta olmak üzere çeşitli üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda, her türlü sözlü, yazılı fiziki ya da elektronik ortamda, Şirket faaliyetlerimiz gereği sunduğumuz ürünlerin ilgili yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve kanundan doğan yükümlülüklerini tam ve kusursuz bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun uyarınca aşağıdaki haklarınız mevcut olup bu kapsamda tarafımıza aşağıda saymakta olduğumuz yöntemler aracılığı ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Tarafınıza yapılan başvuru yine Kanun uyarınca tarafımızca en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu uyarınca bir ücret öngörülmesi halinde ise tarife şirketimiz tarafından belirlenecektir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesi uyarınca yukarıda sayılan haklarınızın yazılı olarak ve/veya Kurulca ileride belirlenecek başkaca bir yöntemle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Yukarıda sıralamış olduğumuz Kanun’dan doğan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde kimlik ve erişim/adres bilgileriniz ile birlikte kullanmak istediğiniz hakka dair ayrıntılı açıklama içerir yazılı talebinizi kulübümüzün [email protected] uzantılı mail adresine gönderebilir yahut Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu Karşıyaka, İzmir adresine posta ile iletebilirsiniz.